शरीर र स्वास्थ्य - शब्दहरु ( 2 )

कम ना. > चिउडो
चिउडो

कङ थिङ > पैताला
कङ थिङ