रुख र फलफुलहरु - शब्दहरु ( 4 )

कमल म्हेन्दो ना. > कमलको फुल

म्हेन्दो वि. > फुल
म्हेन्दो

कतो ना. > ओखर
ओखर

कलङ ना. > लबशी
लबशी