नाम - शब्दहरु ( 7 )

गोले ना. > थर - गोले > གོལེ > Family Name > Gole
गोलेला ङारु (स्वागे भाई)
- कल्तन/कल्दन/काल्तान, कोमदन, गङ्तन/ग्रङ्दन, गुन्मी
- गोङमा/गोङबा/गोङबो, गोम्थन, गोम्सो, गोले
- ग्यम्देन, घरा, डिम्दोङ, तितुङ/तिदुङ, दरतङ/दरथन
- दोङ, बज्यू, बर्ना, बल, ब्रङ, ब्लेन्देनदोङ
- मम्ब, मिहिन, स्योङदन, हिम्दोङ, होप्थेनदोङ

फ्या ना. > हात > hand
उच्चसम्मानको लागि प्रायो हुने सब्द - कोन फ्या सिलजेतो

कमल म्हेन्दो ना. > कमलको फुल

कलङमो ना. > कल्चुडा
कलङमो

कतो ना. > ओखर
ओखर

कम ना. > चिउडो
चिउडो

कलङ ना. > लबशी
लबशी