मान सम्मानमा प्रयोग - शब्दहरु ( 3 )

सोलो वि. > खानुस् > Please Eat > Khanus
आदर्धी, मान सम्मानको लागि प्रयोग गरिन्छ |
- आले सेबा सोलो | - नाना सेबा सोलो |

फ्या ना. > हात > hand
उच्चसम्मानको लागि प्रायो हुने सब्द - कोन फ्या सिलजेतो

श्युगो > बस्नुस > Please have seat! > Basnus
उच्चसम्मानको लागि प्रयोग गरिने सब्द , अश्यङ चुरी श्युजेतो |