स्वागे भाई - शब्दहरु ( 7 )

थिङला ङारु > थिङला ङारु
थिङला ङारु (स्वागे भाई)
- ङेसुर, थिङ, सिङगार

वाईवाला ङारु > वाईवाला ङारु
वाईवाला ङारु (स्वागे भाई)
- उईबा, ग्याबा, जिम्बा, टुबा, मार्पा, रुम्बा, वाईवा

योन्जनला ङारु > योन्जनला ङारु
योन्जनला ङारु (स्वागे भाई) - डमजन, बम्जन, मिक्चन, योन्जन, लोप्चन

ब्लोनला ङारु > ब्लोनला ङारु
ब्लोनला ङारु (स्वागे भाई)
- ब्लोन, स्याङबो

घिसिङ > घिसिङ
घिसिङला ङारु (स्वागे भाई)
- ग्लान, घिसिङ,लो

पाख्रिन > पाख्रिन
पाख्रिनला ङारु (स्वागे भाई)
- थोकर, पाख्रिन, मोक्तान, स्याङतान

गोले ना. > थर - गोले > གོལེ > Family Name > Gole
गोलेला ङारु (स्वागे भाई)
- कल्तन/कल्दन/काल्तान, कोमदन, गङ्तन/ग्रङ्दन, गुन्मी
- गोङमा/गोङबा/गोङबो, गोम्थन, गोम्सो, गोले
- ग्यम्देन, घरा, डिम्दोङ, तितुङ/तिदुङ, दरतङ/दरथन
- दोङ, बज्यू, बर्ना, बल, ब्रङ, ब्लेन्देनदोङ
- मम्ब, मिहिन, स्योङदन, हिम्दोङ, होप्थेनदोङ