क - शब्दहरु ( 7 )

कमल म्हेन्दो ना. > कमलको फुल

कलङमो ना. > कल्चुडा
कलङमो

कतो ना. > ओखर
ओखर

कम ना. > चिउडो
चिउडो

कलङ ना. > लबशी
लबशी

कटु वि. > लेकाली जौ
कटु

कङ थिङ > पैताला
कङ थिङ