- बाट सुरुहुने शब्दहरु ( )

योन्जनला ङारु > योन्जनला ङारु
योन्जनला ङारु (स्वागे भाई) - डमजन, बम्जन, मिक्चन, योन्जन, लोप्चन

योन्जनला ङारु > योन्जनला ङारु
योन्जनला ङारु (स्वागे भाई) - डमजन, बम्जन, मिक्चन, योन्जन, लोप्चन

कङ थिङ > पैताला
कङ थिङ

कङ थिङ > पैताला
कङ थिङ

कटु वि. > लेकाली जौ
कटु

कटु वि. > लेकाली जौ
कटु

कतो ना. > ओखर
ओखर

कतो ना. > ओखर
ओखर

कतो ना. > ओखर
ओखर

कम ना. > चिउडो
चिउडो

कम ना. > चिउडो
चिउडो

कम ना. > चिउडो
चिउडो

कमल म्हेन्दो ना. > कमलको फुल

कमल म्हेन्दो ना. > कमलको फुल

कमल म्हेन्दो ना. > कमलको फुल

कलङ ना. > लबशी
लबशी

कलङ ना. > लबशी
लबशी

कलङ ना. > लबशी
लबशी

कलङमो ना. > कल्चुडा
कलङमो

कलङमो ना. > कल्चुडा
कलङमो

कलङमो ना. > कल्चुडा
कलङमो

गोले ना. > थर - गोले > གོལེ > Family Name > Gole
गोलेला ङारु (स्वागे भाई)
- कल्तन/कल्दन/काल्तान, कोमदन, गङ्तन/ग्रङ्दन, गुन्मी
- गोङमा/गोङबा/गोङबो, गोम्थन, गोम्सो, गोले
- ग्यम्देन, घरा, डिम्दोङ, तितुङ/तिदुङ, दरतङ/दरथन
- दोङ, बज्यू, बर्ना, बल, ब्रङ, ब्लेन्देनदोङ
- मम्ब, मिहिन, स्योङदन, हिम्दोङ, होप्थेनदोङ

गोले ना. > थर - गोले > གོལེ > Family Name > Gole
गोलेला ङारु (स्वागे भाई)
- कल्तन/कल्दन/काल्तान, कोमदन, गङ्तन/ग्रङ्दन, गुन्मी
- गोङमा/गोङबा/गोङबो, गोम्थन, गोम्सो, गोले
- ग्यम्देन, घरा, डिम्दोङ, तितुङ/तिदुङ, दरतङ/दरथन
- दोङ, बज्यू, बर्ना, बल, ब्रङ, ब्लेन्देनदोङ
- मम्ब, मिहिन, स्योङदन, हिम्दोङ, होप्थेनदोङ

गोले ना. > थर - गोले > གོལེ > Family Name > Gole
गोलेला ङारु (स्वागे भाई)
- कल्तन/कल्दन/काल्तान, कोमदन, गङ्तन/ग्रङ्दन, गुन्मी
- गोङमा/गोङबा/गोङबो, गोम्थन, गोम्सो, गोले
- ग्यम्देन, घरा, डिम्दोङ, तितुङ/तिदुङ, दरतङ/दरथन
- दोङ, बज्यू, बर्ना, बल, ब्रङ, ब्लेन्देनदोङ
- मम्ब, मिहिन, स्योङदन, हिम्दोङ, होप्थेनदोङ

घिसिङ > घिसिङ
घिसिङला ङारु (स्वागे भाई)
- ग्लान, घिसिङ,लो

घिसिङ > घिसिङ
घिसिङला ङारु (स्वागे भाई)
- ग्लान, घिसिङ,लो

थरहरु > थरहरु
थिङला,ङेसुर, थिङ, सिङगार,वाईवाला, उईबा, ग्याबा, जिम्बा, टुबा, मार्पा, रुम्बा, वाईवा, योन्जनला डमजन, बम्जन, मिक्चन, योन्जन, लोप्चन, ब्लोन, स्याङबो घिसिङ , ग्लान, घिसिङ,लो, थोकर, पाख्रिन, मोक्तान, स्याङतान गोले, कल्तन, कल्दन, काल्तान, कोमदन, गङ्तन, ग्रङ्दन, गुन्मी गोङमा, गोङबा, गोङबो, गोम्थन, गोम्सो, गोले ग्यम्देन, घरा, डिम्दोङ, तितुङ, तिदुङ, दरतङ, दरथन दोङ, बज्यू, बर्ना, बल, ब्रङ, ब्लेन्देनदोङ मम्ब, मिहिन, स्योङदन, हिम्दोङ, होप्थेनदोङ

थिङला ङारु > थिङला ङारु
थिङला ङारु (स्वागे भाई)
- ङेसुर, थिङ, सिङगार

थिङला ङारु > थिङला ङारु
थिङला ङारु (स्वागे भाई)
- ङेसुर, थिङ, सिङगार

पाख्रिन > पाख्रिन
पाख्रिनला ङारु (स्वागे भाई)
- थोकर, पाख्रिन, मोक्तान, स्याङतान

पाख्रिन > पाख्रिन
पाख्रिनला ङारु (स्वागे भाई)
- थोकर, पाख्रिन, मोक्तान, स्याङतान

फ्या ना. > हात > hand
उच्चसम्मानको लागि प्रायो हुने सब्द - कोन फ्या सिलजेतो

फ्या ना. > हात > hand
उच्चसम्मानको लागि प्रायो हुने सब्द - कोन फ्या सिलजेतो

फ्या ना. > हात > hand
उच्चसम्मानको लागि प्रायो हुने सब्द - कोन फ्या सिलजेतो

ब्लोनला ङारु > ब्लोनला ङारु
ब्लोनला ङारु (स्वागे भाई)
- ब्लोन, स्याङबो

ब्लोनला ङारु > ब्लोनला ङारु
ब्लोनला ङारु (स्वागे भाई)
- ब्लोन, स्याङबो

म्हेन्दो वि. > फुल
म्हेन्दो

म्हेन्दो वि. > फुल
म्हेन्दो

म्हेन्दो वि. > फुल
म्हेन्दो

म्हेन्दो वि. > फुल
म्हेन्दो

वाईवाला ङारु > वाईवाला ङारु
वाईवाला ङारु (स्वागे भाई)
- उईबा, ग्याबा, जिम्बा, टुबा, मार्पा, रुम्बा, वाईवा

वाईवाला ङारु > वाईवाला ङारु
वाईवाला ङारु (स्वागे भाई)
- उईबा, ग्याबा, जिम्बा, टुबा, मार्पा, रुम्बा, वाईवा

श्युगो > बस्नुस > Please have seat! > Basnus
उच्चसम्मानको लागि प्रयोग गरिने सब्द , अश्यङ चुरी श्युजेतो |

श्युगो > बस्नुस > Please have seat! > Basnus
उच्चसम्मानको लागि प्रयोग गरिने सब्द , अश्यङ चुरी श्युजेतो |

सोलो वि. > खानुस् > Please Eat > Khanus
आदर्धी, मान सम्मानको लागि प्रयोग गरिन्छ |
- आले सेबा सोलो | - नाना सेबा सोलो |

सोलो वि. > खानुस् > Please Eat > Khanus
आदर्धी, मान सम्मानको लागि प्रयोग गरिन्छ |
- आले सेबा सोलो | - नाना सेबा सोलो |

सोलो वि. > खानुस् > Please Eat > Khanus
आदर्धी, मान सम्मानको लागि प्रयोग गरिन्छ |
- आले सेबा सोलो | - नाना सेबा सोलो |